Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Siedlce znajdują się sześć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 1007,81 ha, co stanowi około 14% powierzchni nadleśnictwa.

Obszary chronionego krajobrazu

Przez teren Nadleśnictwa Siedlce przechodzą 3 Obszary Chronionego Krajobrazu: Siedlecko-Węgrowski, Łukowski i Miński.

Obszary Natura 2000

Na terenie nadleśnictwa powołano Obszary Natura 2000 i są to 3 Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO): Ostoja Nadliwiecka, Gołobórz, Dąbrowy Seroczyńskie i 3 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO): Dolina Kostrzynia, Dolina Liwca, Lasy Łukowskie.

Pomniki przyrody

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 15 pomników przyrody.

Ochrona gatunkowa

W nadleśnictwie można znaleźć rośliny i zwierzęta rzadko występujące w przyrodzie.