Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

W nadleśnictwie można znaleźć rośliny i zwierzęta rzadko występujące w przyrodzie.

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Ochrona gatunkowa dotyczy gatunków oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt i grzybów. Ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony. W nadleśnictwie takie strefy wyznaczono dla następujących ptaków gniazdujących objętych ochroną gatunkową:

 

Bielik (Haliaeetus albicilia)

Ochrona: ścisła ochrona gatunkowa (ochrona strefowa).
Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako wymagający szczególnej uwagi i w Dyrektywie ptasiej. Zagrożony przez utratę siedlisk poprzez wyrąb starych drzewostanów w pobliżu wód oraz niepokojenie w okresie lęgowym.

Bocian czarny (Ciconia nigra)

Ochrona: ścisła ochrona gatunkowa (ochrona strefowa).
Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą odpowiednich żerowisk w wyniku osuszania terenów podmokłych, utratą miejsc gniazdowych oraz śmiertelnością spowodowaną kolizjami z liniami energetycznymi.

Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)

Ochrona: ścisła ochrona gatunkowa (ochrona strefowa).
Zamieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Krajowa populacja wykazuje niewielki wzrost liczebności i rozszerzanie areału lęgowego.

W nadleśnictwie można znaleźć rośliny rzadko występujące w przyrodzie, takie jak: brzoza niska, wawrzynek wilczełyko, pluskwica europejska, parzydło leśne, lilia złotogłów, rosiczka długolistna i okrągłolistna, kruszczyk szerokolistny, listeria jajowata, storczyk Fuscha. Z ciekawszych gatunków zwierząt występują: gady takie jak – żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec; ptaki – bielik, orlik krzykliwy błotniak stawowy, jastrząb gołębiarz, łabądź niemy i krzykliwy, bocian czarny; ssaki - borsuk, jeż, kuna leśna, łoś, jeleń, sarna, dzik, bóbr, gronostaj, wydra.