Aktualności Aktualności

Powrót

Rezerwaty

Rezerwaty

Na terenie Nadleśnictwa Siedlce znajdują się sześć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 1007,81 ha, co stanowi około 14% powierzchni nadleśnictwa.

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

Na terenie nadleśnictwa znajdują się sześć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 1007,81 ha, co stanowi około 14% powierzchni nadleśnictwa.

  • Rezerwat Gołobórz – rezerwat florystyczny o powierzchni 65,88ha (w zarządzie nadleśnictwa 31,79ha) utworzony w 1982 roku w celu zachowania różnorodnych zbiorowisk roślinnych z wieloma gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Jest jednym z ciekawszych obszarów województwa mazowieckiego, o charakterze florystyczno-krajobrazowym. Ochroną objęto różnorodne zbiorowiska roślinne, z bogatą florą w interesującej oprawie krajobrazowej. Jest to kompleks zwydmień, wśród których wystepują są zagłębienia przypominające fizjonomią tereny Puszczy Kampinoskiej. Położony 4 kilometry od Siedlec na terenie wsi Grabianów Rezerwat ten również stanowi  Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO).
  • Rezerwat Kulak – rezerwat  florystyczny o powierzchni 47,16 ha (w zarządzie nadleśnictwa 33,59ha) utworzony w 1983 roku w celu zachowania różnych zbiorowisk roślinnych ze stanowiskami wielu roślin chronionych i rzadkich, a w szczególności rosiczki długolistnej. Położony w pobliżu miejscowości Kołodziąż, na terenie dwóch  gmin Wodynie i Stoczek Łukowski. Rzeźba terenu i zróżnicowane warunki glebowe i wilgotnościowe tworzą dobre warunki dla bogatej szaty roślinnej. Stwierdzono tu występowanie 16 naturalnych zbiorowisk roślinnych.
  • Rezerwat Dąbrowy Seroczyńskie– rezerwat florystyczny o powierzchni 549,40 ha utworzony w 1987 roku, w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i praktycznych unikalnego kompleksu leśnego z udziałem drzewostanów z panującym dębem bezszypułkowym i różnorodną roślinnością zielną z gatunkami roślin rzadkich i chronionych oraz wyróżniającego się wartościami faunistycznymi i geomorfologicznymi. Położony jest w gminie Wodynie, na terenie wsi Kołodziąż. Rezerwat ten również stanowi  Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO). Znajduje się w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
  • Rezerwat Stawy Broszkowskie- rezerwat faunistyczny o powierzchni 268,13 ha (w zarządzie nadleśnictwa 260,34 ha), utworzony w 1984 roku w celu zachowania miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków oraz ostoi ptaków przelotnych. Różnorodność biotopów sprawia, że obszar rezerwatu i jego najbliższe okolice stanowią znakomitą bazę żerową i lęgową dla wielu gatunków ptaków. Awifauna reprezentowana jest przez gatunki związane z ekosystemami wodnymi oraz z ekosystemami łąkowymi i leśnymi (podmokłe olsy, wilgotne lasy, niewielkie fragmenty borowe). Na terenie rezerwatu występuje około 100 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, w tym wiele chronionych i rzadkich. Jest to jedno z największych miejsc lęgowych w środkowowschodniej części Polski. Wśród roślinności rezerwatu stwierdzono wiele gatunków objętych ochroną oraz gatunków zagrożonych objętych regionalną Czerwoną listą. Znajduje się w Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
  • Rezerwat przyrody Klimonty obejmujący obszar leśny o powierzchni 109,20 ha, położony w miejscowości Klimonty (pow.siedlecki, gm.Mordy), którego celem ochrony jest zachowanie kompleksu olsów i  łęgów stanowiących ostoje  chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
  • Rezerwat przyrody Las Jaworski obejmujący obszar leśny o powierzchni 23,49 ha, położony w miejscowości Las Jaworski (pow.węgrowski, gm.Wierzbno), którego celem ochrony jest zachowanie grądów i łęgów wiązowo-jesionowych oraz łąk śródleśnych z licznymi stanowiskami gatunków chronionych i zagrożonych.