Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa siedlce

Nadleśnictwo Siedlce jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwo Siedlce jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo Siedlce dzieli się na 8 leśnictw.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, edukacją przyrodniczo-leśną społeczeństwa, prowadzeniem witryny internetowej nadleśnictwa, Biuletynu Informacji Publicznej, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych także podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

LEŚNICTWA

Leśnictwo Grębków

Leśnictwo Grębków jest jedynym leśnictwem położonym na terenie powiatu węgrowskiego. Znajduje się tu najniżej położony punkt w nadleśnictwie, przy ujściu rzeki Kostrzyń do Liwca i wynosi ok. 126 m n.p.m. (Polków Daćbogi).

Leśnictwo Kotuń

Na terenie tego leśnictwa położony jest rezerwat Stawy Broszkowskie oraz plantacja nasienna dębu szypułkowego.

Leśnictwo Mordy

Leśnictwo jest bardzo bogate w obszary cenne przyrodniczo. Na jego terenie znajdują się 2 obszary Natura 2000 - Ostoja Nadliwiecka i Dolina Liwca. Ponadto zostały ustanowione strefy dla bielika i orlika krzykliwego.

Leśnictwo Siedlce

Swym zasięgiem obejmuje dwie gminy i miasto Siedlce. W kompleksie leśnym położonym na terenie miasta znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna, oraz pomnik przyrody Sosna smołowa. Na terenie tego leśnictwa znajduje się Rezerwat Gołobórz, który jednocześnie jest obszarem  Natura 2000.

Leśnictwo Stok Wiśniewski

Na terenie leśnictwa znajduje się szkółka gospodarcza produkująca materiał sadzeniowy na potrzeby zalesień i odnowień nadleśnictwa oraz gruntów prywatnych. W jej sąsiedztwie zlokalizowana jest ścieżka przyrodniczo-leśna.

Leśnictwo Suchożebry

Leśnictwo obejmuje swoim zasięgiem trzy gminy.  Ma największą powierzchnię lasów nadzorowanych. Znajduje się tu najwyższe wzniesienie na terenie nadleśnictwa - 200 m n.p.m. w miejscowości Świniary.

Leśnictwo Wodynie

Najbardziej wysunięte na południe leśnictwo. Na jego terenie znajdują się dwa rezerwaty przyrody Kulak i Dąbrowy Seroczyńskie, który jednocześnie jest obszarem  Natura 2000.

Leśnictwo Zbuczyn

Leśnictwo najbardziej wysunięte na południowy wschód. W zdecydowanej większości teren tego leśnictwa zajmują siedliska lasowe.