Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

W Nadleśnictwie Siedlce odnowienia obejmują rocznie ok. 50 ha.

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl

Hodowla lasu

W Nadleśnictwie Siedlce odnowienia obejmują rocznie ok. 50 ha. Prowadząc odnawianiu staramy się maksymalnie wykorzystywać możliwości uzyskania odnowienia naturalnego. Nie stosuje się głębokiego specjalistycznego przygotowania gleby. Na siedliskach wykazanych w inwentaryzacji przyrodniczych jako spełniające kryteria Natury 2000 stosuje się składy gatunkowe upraw zgodne z wymogami ochrony tych siedlisk.

Średnioroczny rozmiar planowanych zadań z zakresu hodowli lasu, to: odnowienia i zalesienia - 50 ha, poprawki i uzupełnienia - 2 ha, pielęgnowanie gleby - 65 ha, czyszczenia wczesne - 50 ha, czyszczenia późne - 38 ha, wprowadzanie podszytów - 1 ha, trzebieże wczesne - 63 ha, trzebieże późne - 331 ha.

Nasiennictwo i selekcja

Nadleśnictwo Siedlce posiada dwa wyłączone drzewostany nasienne brzozowe o powierzchni 12,78 ha w oddziałach 107f, 303b i jeden drzewostan lipy drobnolistnej w oddziale 309g o powierzchni 6,94 ha.
Gospodarcze drzewostany nasienne; sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego, dębu bezszypułkowego, olszy czarnej zajmują łącznie powierzchnię  377,60 ha.

W 2005 roku została założona plantacja nasienna dębu bezszypułkowego o powierzchni 7,98 ha

Szkółkarstwo

Nadleśnictwo Siedlce posiada dwie własne szkółki leśne o łącznej powierzchni całkowitej 5,75 ha, na których wysiewane są zebrane wcześniej nasiona drzew i krzewów leśnych. Produkowane są sadzonki prawie wszystkich gatunków lasotwórczych na potrzeby własne i właścicieli gruntów prywatnych, którzy w ostatnich latach rocznie zalesiali około 25 ha gruntów rolnych.

 

Przeczytaj Zasady hodowli lasu