Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Siedlce

Lasy Nadleśnictwa Siedlce są lasami wielofunkcyjnymi.

    Obszar Nadleśnictwa Siedlce według rejonizacji przyrodniczo-leśnej położony jest w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej, Dzielnicy 5 – Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej. Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki, 1998) teren ten znajduje się obszarze Europy Zachodniej kontynentu europejskiego.

Nadleśnictwo Siedlce położone jest na obszarze nizinnym. Na większości obszaru przeważają równoległe równiny moreny dennej na ukształtowanie, których wpływ miały silne i długotrwałe denudacyjne i akumulacyjne procesy peryglacjalne. Dominującym typem krajobrazu są równiny peryglacjalne, które zostały ukształtowane przez stopniowo malejący zasięg zlodowacenia środkowopolskiego.

Na terenie Nadleśnictwa Siedlce dominują gleby rdzawe – 55,9% (rdzawe właściwe, brunatne i bielicowe); bielicowe – 11% (bielicowe właściwe, glejo-bielicowe właściwe, glejo-bielicowe murszaste, glejo-bielicowe torfiaste); murszowate -8,2%.

Teren Nadleśnictwa Siedlce leży w dorzeczu Wisły i w obszarze zlewni rzeki Liwiec. Obszar Nadleśnictwa Siedlce charakteryzuje się umiarkowanie gęstą siecią rzeczną.

Klimat Niziny Mazowiecko-Podlaskiej ma cechy klimatyczne Wielkich Dolin. Charakteryzuje go duża amplituda średnich rocznych temperatur, dość nagłe przejścia w porach roku oraz niewielka ilości opadów.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Siedlce obejmuje 1617,30 km2.

Na terenie Nadleśnictwa wyodrębniono 14 typów siedliskowych lasu. Siedliska borowe zajmują 39% powierzchni. Siedliska lasowe zajęte przeważnie przez dąb, sosnę, brzozę i olchę stanowią 58% powierzchni.

Lasy, osadzone w pięknym podlaskim krajobrazie spełniają ważne funkcje przyrodnicze, gospodarcze i w coraz większym stopniu turystyczne.