Aktualności Aktualności

Powrót

Ruszają prace w rezerwacie przyrody Dąbrowy Seroczyńskie

Ruszają prace w rezerwacie przyrody Dąbrowy Seroczyńskie

Ruszają prace w rezerwacie przyrody Dąbrowy Seroczyńskie

Do końca lutego zostaną wykonane pierwsze zabiegi ochronne w rezerwacie Dąbrowy Seroczyńskie położonym na terenie Nadleśnictwa Siedlce. Prace będą kontynuowane w latach kolejnych.

Rezerwat przyrody Dąbrowy Seroczyńskie został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych unikalnego kompleksu leśnego z udziałem drzewostanów z panującym dębem bezszypułkowym i różnogatunkową roślinnością zielną.

Aktualnie lasy seroczyńskie to nie tylko rezerwat przyrody, ale również obszar Natura 2000 Dąbrowy Seroczyńskie PLH140004, którego przedmiotem ochrony są siedliska przyrodnicze - ciepłolubna dąbrowa i grąd subkontynentalny.

Świetliste dąbrowy to siedliska antropozoogeniczne, czyli powstałe w efekcie gospodarczej działalności człowieka, przede wszystkim wypasania zwierząt hodowlanych w lasach, a także wykaszania runa i grabienia ściółki. Charakteryzują się skąpą warstwą krzewów i drzew w dolnych warstwach lasu oraz dużą ilością światła docierającego do jego dna, co pozwala na rozwój bogatego gatunkowo runa.

Zaprzestanie ww. działalności  spowodowało wyeliminowanie czynników ograniczających silny rozwój dolnych warstw lasu – podszytu i podrostu. Sukcesywne zacienianie dna lasu, wynikające również z dużego zagęszczenia górnych warstw lasu powoduje zanikanie roślinności ciepłolubnej charakterystycznej dla świetlistych dąbrów i w konsekwencji zmniejszenie powierzchni tego siedliska.

Chcąc utrzymać i poprawić stan zachowania świetlistej dąbrowy, konieczne jest wykonanie działań ochronnych polegających na usunięciu podrostów i podszytów oraz gatunków obcych, a także przerzedzeniu górnych warstw drzewostanu.

Ponadto w rezerwacie wykonywane będą działania mające na celu poprawę stanu ochrony siedliska grądu subkontynentalnego, w miejscach gdzie jest ono najbardziej przekształcone.

Realizacja działań ochronnych wynika z zapisów planu ochrony rezerwatu przyrody i jest wynikiem współpracy Nadleśnictwa Siedlce, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.